certyfikat

Certyfikat kwalifikacji zawodowych – jak przygotować się do egzaminu?

Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych to najlepszy sposób na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie wykształcenia oraz doskonalenie posiadanych już umiejętności, które wspomagają rozwój kariery. Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe to recepta na awans, wyższe wynagrodzenie, utrzymanie zatrudnieni, a także znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Czym jest certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe?

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe, opatrzony logo Europass to dokument, honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, który zawiera informacje o uzyskanym przez wskazaną w nim osobę pozytywnym wyniku egzaminu, wraz z uwzględnieniem profilu posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Warunkiem niezbędnym do zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu jest uzyskanie minimum 50% punktów, możliwych do uzyskania z części pisemnej oraz co najmniej 75% punktów z części praktycznej.

Certyfikat kwalifikacji zawodowych – korzyści

Zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wiąże się z wieloma korzyściami. Dokument ten:

 • potwierdza zdobycie określonych kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
 • potwierdza posiadanie kwalifikacji, które są pożądane przez pracodawców z różnych branż;
 • potwierdza znajomość wybranego języka obcego, co umożliwia zdobycie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy za granicą;
 • zwiększa szanse na zatrudnienie zarówno na polskim, jak i na europejskim rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat certyfikatów, dostępne są na stronie internetowej: https://certup.pl/certyfikaty-certup/.

Języki obce – klucz do kariery

Obecnie na rynku pracy, największym zainteresowaniem cieszą się potencjalni pracownicy, którzy doskonale władają przynajmniej jednym językiem obcym. Jak się okazuje, umiejętność ta jest jednym z kryteriów zawężających wybór pracownika. Znajomość języka obcego otwiera drzwi do kariery, a także pozwala zdobyć ciekawą i dobrze płatną pracę w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej.

Certyfikat umiejętności zawodowych to dokument, który jest oficjalnym potwierdzeniem umiejętności językowych w obrębie danej branży lub zawodu. Aby go zdobyć, każdy kandydat musi najpierw ukończyć kurs zawodowy lub kurs umiejętności zawodowych, a następnie może przystąpić do egzaminu z wybranego języka obcego, na którym konieczne jest uzyskanie co najmniej 50% punktów, możliwych do zdobycia.

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego

Najskuteczniejszym sposobem na przygotowanie się do egzaminu certyfikacyjnego jest udział w kursie, który umożliwia zdobycie nowego zawodu, a także wiedzy i umiejętności, niezbędnych do podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Tego typu systemy certyfikacji, kierowane są do uczniów, studentów i dorosłych, którzy pragną nabyć kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego i zawodowego.

W zależności od wybranego zawodu, kursy trwają od 60 do 240 godzin. Dopiero po odbyciu wszystkich przewidzianych w programie zajęć, słuchacze mogą przystąpić do egzaminu i zdobyć prestiżowy certyfikat, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, poszukiwane na polskim oraz europejskim rynku pracy. Wiele placówek, które oferują tego typu programy rozwoju, umożliwia uczestnikom kursów korzystanie podczas zajęć z profesjonalnych materiałów edukacyjnych.

Podczas kursu, przeprowadzanego w akredytowanych placówkach szkoleniowych, każdy słuchacz powinien otrzymać:

 • podręcznik do nauki zawodu,
 • zeszyt ćwiczeń do nauki języka obcego zawodowego,
 • materiały dydaktyczne takie jak: test predyspozycji zawodowych czy poradnik skutecznego uczenia się.

Wszystkie zajęcia mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych wykładowców oraz egzaminatorów w akredytowanych placówkach szkoleniowych i egzaminacyjnych, które są gwarancją najwyższej jakości usług i przestrzegania norm, zgodnych z europejskimi standardami kształcenia.

Jaki zawód wybrać?

Systemy certyfikacji zawodowych, umożliwiają zdobycie i potwierdzenie kwalifikacji, pożądanych na europejskim rynku pracy, a także ułatwiają przepływ osób, między poszczególnymi sektorami gospodarki oraz państwami Unii Europejskiej.

Aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie interesującej i dobrze płatnej pracy, warto wiedzieć, jakie zawody cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców.

W branży medyczno-społecznej są to między innymi:

 • opiekun dziecięcy – sprawuje profesjonalną opiekę nad małymi dziećmi – zwykle niemowlętami i maluchami do 3. roku życia. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas kursu zawodowego, może pełnić funkcje wychowawczo-opiekuńcze, a także wykonywać zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne. Certyfikowany opiekun dziecięcy ma uprawnienia, niezbędne do pracy w takich placówkach jak przedszkola, świetlice, domy dziecka oraz szpitale;
 • opiekun medyczny – zapewnia fachową pomoc osobom niesamodzielnym i chorym w zaspokajaniu ich życiowych potrzeb, a jednocześnie dba o ich bezpieczeństwo i aktywność społeczną, polepszając tym samym jakość ich życia. Certyfikat kwalifikacji zawodowych pozwala znaleźć atrakcyjną pracę w takich placówkach, jak szpitale, niepubliczne ośrodki opieki zdrowotnej, środowiskowe domy pomocy oraz fundacje i stowarzyszenia, które działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Pracodawcy, którzy funkcjonują w branży ekonomicznej, poszukują certyfikowanych pracowników w takich zawodach, jak:

 • przedstawiciel handlowy – jeden z najpopularniejszych w ostatnim czasie zawodów na europejskim rynku pracy, który odpowiada za sprzedaż produktów oraz reprezentowanie firmy w bezpośrednich kontaktach z klientami. Zadaniem przedstawiciela handlowego jest m.in. bieżące monitorowanie rynku i gromadzenie informacji na temat działań podejmowanych przez konkurencję. Zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do pracy w przedsiębiorstwach, z różnych obszarów rynku, świadczących usługi lub specjalizujących się w sprzedaży produktów;
 • pracownik biurowy – osoba odpowiedzialna za wykonywanie prac administracyjno-biurowych w wielu jednostkach organizacyjnych, niezależnie od ich wielkości i rodzaju prowadzonej działalności. Każdy, kto dysponuje certyfikatem kwalifikacji zawodowych w tym zakresie, może pracować w administracji oraz rozmaitych przedsiębiorstwach i biurach prywatnych.

W branży usługowej, największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się osoby, które posiadają kwalifikacje w następujących zawodach:

 • telemarketer – osoba, która posiada wiarygodny certyfikat, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w telemarketingu może znaleźć bardzo atrakcyjną i dobrze płatną pracę w wielu przedsiębiorstwach, funkcjonujących w branży handlowo-usługowej. Praca w zawodzie telemarketera polega m.in. na prowadzeniu rozmów telefonicznych z klientami oraz sprzedaży określonych produktów i usług;
 • pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center) – świadczy usługi telefoniczne, konsultacyjne oraz informacyjne dla klientów w zakresie sprzedawanych przez firmę produktów i usług.
Artykuł sponsorowany