awans-zawodowy-nauczyciela

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela?

Awans zawodowy nauczyciela jest tak samo sformalizowany, jak ścieżka kariery na innych stanowiskach pracy. Droga awansu dla nauczycieli jest klarownie określony w przepisach prawa. Dzięki awansowi zawodowemu nauczyciele mają możliwość i motywację do dalszego podnoszenia kwalifikacji. W ten sposób poprawia się jakość funkcjonowania zatrudniających placówek w polskim systemie oświaty.

Awans zawodowy nauczyciela – kilka suchych faktów

Rozpisany awans zawodowy skierowany do nauczycieli został wprowadzony w roku 2000. Awansować może tylko i wyłącznie nauczyciel, który został zatrudniony w jednostkach organizacyjnych określonych w ustawie o systemie oświaty. Eksperci awansu zawodowego to komisja kwalifikacyjna i egzaminacyjna, która rozpatruje możliwość awansu zawodowego nauczyciela. Komisja powoływana jest na podstawie art. 9g Karty Nauczyciela.

Jak wygląda ścieżka awansu dla nauczyciela?

Na początku nauczyciel zostaje nauczycielem stażystą, następnie nauczycielem kontraktowym, kolejny etap to nauczyciel mianowany, czwartym etapem zostaje nauczyciel dyplomowany. Elementem awansu zawodowego nauczyciela jest również uzyskanie tytułu honorowego profesora oświaty. Nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy muszą posiadać opiekunów staży, którzy są wyznaczani przez dyrektora szkoły. Opiekun stażu udziela pomocy nauczycielowi, m.in. przy rozpisaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego. Opiekunowie również oceniają dorobek zawodowy nauczyciela. Następnie opiekun cały projekt przedstawia dyrektorowi szkoły. Nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż na stopień nauczyciela mianowanego dopiero po przepracowaniu 2 lat od dnia, w którym został mu nadany stopień nauczyciela kontraktowego. Od tego momentu nauczyciel kontraktowy ma dwa lata na rozpisanie i realizację ścieżki rozwoju zawodowego. W tym projekcie musi zawrzeć działania, mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, które mogą podnieść jakoś zajęć w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Nauczycielowi kontaktowemu stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę, natomiast nauczyciel mianowany otrzymuje stopień nauczyciela dyplomowanego za zgodną nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel mianowany rozpoczyna staż na stopień dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia awansu na nauczyciela mianowanego.

Co nauczyciel musi zrobić, aby otrzymać wyższe stanowiska z awansu zawodowego nauczyciela?

Nauczyciel jest zobowiązany do spełnienia wymagań kwalifikacyjnych opisanych w Karcie Nauczyciela oraz w statucie szkoły, w której został zatrudniony. Po odbyciu stażu musi uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela. Po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej, po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela oraz po przeprowadzonej rozmowie, nauczyciel otrzymuje wyższe stanowisko.