urlop-ojcowski

Zasady przyznawania urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski staje się coraz bardziej popularnym urlopem przyznawanym w Polsce. Poczucie, że opieka nad dzieckiem i domem powinna zająć się tylko matka i żona, odchodzi powoli do lamusa. Od 2 stycznia 2016 roku pojawiły się nowe zasady przyznawania urlopu ojcowskiego w Polsce. W artykule poznacie wszystkie najważniejsze zasady, które pozwolą Wam na odebranie urlopu ojcowskiego w 2016 roku.

Jakie są zasady przyznawania urlopu ojcowskiego w 2016 roku?

Od 2 stycznia 2016 roku pojawiły się pewne zmiany w zasadach przyznawaniu urlopu ojcowskiego. Taki urlop mężczyzna będzie mógł wykorzystać najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca  życia. Co ważne! Urlop ojcowski będzie można odebrać w dwóch częściach – poprzednio możliwe było udzielenie takiego urlopu tylko jednorazowo w wymiarze 2 tygodni. Każda z części urlopu nie będzie mogła być krótsza niż 1 tydzień.

Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po zmianie przepisów jest dłuższy, niż był dotychczas, o 12 miesięcy. W przypadku ojca adopcyjnego urlop ojcowski będzie można udzielić do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Aby utrzymać urlop ojcowski, należy złożyć wniosek u pracodawcy. Wniosek powinien być złożony nie później niż na 7 dni od rozpoczęcia urlopu. Jeżeli młody ojciec złoży dokument w mniej niż 7 dni od daty rozpoczęcia urlopu, to pracodawca może zaakceptować taką prośbę, ale może także ją odrzucić. Ważne! Podczas urlopu ojcowskiego tacie przysługuje 100% wynagrodzenia.

Kto może otrzymać urlop ojcowski?

Do odebrania urlopu ojcowskiego, po zmianie przepisów, będzie zobowiązany każdy pracownik, który jest biologicznym lub adopcyjnym ojcem, w tym wypadku mężczyzna powinien przedstawić postanowienie sądu o przysposobienie dziecka. Natomiast prawo do urlopu ojcowskiego omija ojca, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Młody ojciec, który wykorzystał urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, także nie będzie już uprawniony do odebrania urlopu ojcowskiego.

Nie zmieniło się w zasadach, że pracownik będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego od pierwszych tygodni życia dziecka. Jest to niezależne od korzystania w tym samym czasie przez matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Nowe przepisy dotyczą również policjantów, żołnierzy zawodowych, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Celnej. Skorzystanie  z urlopu ojcowskiego nie jest konieczne, ale należy pamiętać, że po dwóch latach od urodzenia dziecka, urlop po prostu przepada.